Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie pobrane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), według obowiązującej stawki, która obecnie wynosi 23%.

Ponadto w związku z dokonywanymi czynnościami notarialnymi notariusz jest płatnikiem:

– podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od objętych tym podatkiem czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowa sprzedaży, umowa zamiany itd.), zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,

– podatku od spadków i darowizn (SD) od dokonanej w formie aktu notarialnego umowy darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności oraz umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn.

Powyższe podatki Notariusz oblicza, pobiera i przekazuje właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Jeżeli w związku z dokonaną czynnością notarialną konieczne jest ujawnianie praw lub roszczeń w księgach wieczystych notariusz pobiera opłatę sądową, w wysokości określonej w ustawie z dnia z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Pobrane podatki i opłaty notariusz przekazuje na rachunki bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

 Warto również wiedzieć, że:

– Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

– Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

– Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości albo w części. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej.